Kisa NaturalizeNY ye menm?

NaturalizeNY se yon pwogram ki bay èd finansye bay imigran ki gen bezwen èd pou peye frè pou demann Sitwayènte Ameriken yo. Se te yon kolaborasyon ant Biwo Eta New York pou Nouvo Ameriken yo epi òganizasyon ki pa la pou fè yo nan tout eta a. Yo te bay tout moun ki te anrejistre pou NaturalizeNY yo enfòmasyon sou resous òganizasyon ki pa la pou fè pwofi yo ki ta ka ede ak sitwayènte epi kèk moun ki te enskri te jwenn èd finansye.

Poukisa mwen resevwa ankèt sa a?

NaturalizeNY voye ankèt yo bay moun ki te enskri nan pwogram lan nan lane 2016, 2017, oswa 2018 la. Pandan moman enskripsyon an, yo te di tout moun ki te enskri yo; yo kapab resevwa ankèt swivi alavni. Nou vle konnen ni si w te konplete pwosesis pou w vin sitwayen ameriken epi konnen sou eksperyans imigran yo k ap viv nan Etazini. Pandan w ap patisipe nan ankèt sa a, ou kapab ede pou sipòte kominote imigran epi pwogram yo tankou NaturalizeNY.

Mwen pa sonje mwen te enskri pou NaturalizeNY. Poukisa yo envite mwen patisipe nan ankèt lan?

Achiv nou yo di moun ki resevwa lèt lan te enskri nan pwogram lan. Ou kapab petèt te enskri sou sit entènèt NaturalizeNY la, nan telefòn, oswa nan yon biwo lakay yon pwofesyonèl sèvis imigran.

Èske sa a pral afekte estati mwen pou mwen tounen yon sitwayen?

No. Ankèt sa a p ap afekte oken pati nan pwosesis sitwayènte ou. NaturalizeNY pa afilye ak Sèvis Imigrasyon ak Sitwayènte Ameriken. Li pa obligatwa pou patisipe nan ankèt lan epi li p ap gen okenn efè sou estati sitwayènte w nan okenn fason.

Mwen pa te gen yon koupon bolèt nan NaturalizeNY. Poukisa yo kontakte mwen?

Menm si w pa te genyen koupon bòlèt NaturalizeNY lan, nou swete w toujou ranpli ankèt lan. Pèspektiv ou an gen anpil valè pou konprann eksperyans imigran yo epi ede amelyore pwogram sanblab alavni yo.

Ki avantaj m ap genyen?

Ou pral patisipe nan yon etid rechèch pou pi byen konprann lavi imigran yo nan Etazini epi ki pwogram yo kapab kreye ede yo. Ou pral resevwa yon kat kado 25 dola tou paske w ap ranpli ankèt la.

Konbyen tan ankèt sa a ap dire?

Ankèt lan ta dwe pran apeprè kenz minit pou fini.

Èske y ap kontakte mwen ankò?

Nou planifye pou nou fè lòt ankèt swivi. Yo kapab kontakte w alavni epi mande w pou pran yon ankèt ki parèy.

Èske repons mwen ap rete konfidansyèl?

Wi, yo p ap pataje repons ou yo ak pèsòn ki pa nan ekip NaturalizeNY lan. Tout rapò oswa piblikasyon yo kreye apati repons ki nan ankèt la ap rete anomim.

Kijan y ap itilize repons mwen yo?

Y ap itilize repons ou yo pou enfòme NaturalizeNY epi konprann efikasite pwogram lan. Y ap itilize yo pou ede sipòte kominote imigran ak pwogram yo tankou NaturalizeNY.

Mwen kesyon sou ankèt sa a. Ki moun mwen dwe kontakte?

Si mwen kesyon sou ankèt sa a, tanpri voye imèl ba nou nan NaturalizeNY@stanford.edu oswa rele nou nan (929) 333-5759.

Mwen gen kesyon ki gen ak Imigrasyon oswa pou mwen tounen yon sitwayen. Ki moun mwen kapab kontakte?

Si mwen kesyon ki gen rapò ak estati imigrasyon ou an oswa bezwen èd ak demann sitwayènte w la, ou ta dwe kontakte liy dirèk Biwo New York Pou Nouvo Ameriken an nan 1-1-800-566-7636.

Kijan m kapab jwenn yon kat kado?

Lè w ranpli ankèt sa a, ou pral gen chans resevwa yon kat kado 25 dola. Ou kapab chwazi pou w resevwa yon kat kado Starbucks, Amazon, oswa Target y ap voye li touswit sou imèl ou pou ou. Ou kapab chwazi pou w resevwa yon kat fizik tou y ap voye pa lapòs pou ou.

Kiyes kapab aplike? 

Nenpòt moun ki gen yon US green card (yon legal rezidan pèmanan) ki kalifye pou citwayenite Ameriken, ki se yon residan nan Eta New York la, e ki resevwa yon sèten kantite revni kapab aplike. Pwogram sa te fòme pou sevi moun nan New York yo, ki vin fas a fas avek obstak ekonomic ki anpeche yo nan chemen pou vin citwayen nan. 

 

Èske sa vreman gratis pou mwen?

Wi, konpletman gratis.  Ou pa bezwen peye oken kob pou rejistre pou tirajoso a, e pa gen pri menm si se ou menm ki chawzi a. Anplis ke sa, kom yon residan eta New York la, ou kalifye pou kek sèvis legal imigrasyon ki gratis. Ou ka jwenn sèvis legal sa yo nan yon biwo New Americans (ONA) Opportunity Center. 

 

Ki kondisyon atache?

Si ou rejistre pou tirajoso a, w’ap bezwen disponib pou pran plizye ti apantaj konesènan eksperyans pa’w a. Osi, si ou genyen tirajoso a, ou ka selman resevwa koupon la si ou travay avek ONA Opportunity Center ki nan zon ou a, pou fini e soumet yon aplikasyon natiralizasyon.

Èske detay pèsonel mwen an ap gen sekirite?

Wi. Nenpòt enfòmasyon ke nou kolekte ap konfidansyel e nap anrejistre li avek sekirite.

Èske m kapab itilize kob sa pou kouvri lot pri imigrasyon, oswa peye pri imigrasyon yo pou yon manm fanmi mwen an?

No Pral lajan an dwe resevwa lajan sèlman yo kouvri pri pou peye pou k ap aplike pou sitwayènte ameriken pou pèp la ki kalifye ak genyen lotri an. Moun pa ka transfere lajan nan yon lòt manm nan fanmi an. Sepandan, manm fanmi ki kalifye ka endividyèlman enskri pou lotri a separeman.

Kisa kap rive si m’ genyen yon koupon?

Gayan yo ap notifye pa imel, teks oswa pa telefòn si yo genyen yon koupon. Chak gayan ap genyen 30 jou pou travay ak Sant Opòtinite ke yo asiye yo pou fikse yon randevou, ranpli aplikasyon yo, epi remet aplikasyon natiralizasyon yo. Tanpri sonje ke Sant Opòtinite an ap peye frè aplikasyon an pou chak gayan dirèkteman nan depatman sitwayènte ak Sèvis Imigrasyon Ameriken. Si yon gayan pa reklame koupon yo, travay ak Sant Opòtinite ke yo asiye yo an, oubyen remèt aplikasyon yo nan yon dèle 30 jou, li kab pèdi koupon li an.

 1

Rejistre pou tirajoso koupon pri a pa, 3 jiyè, 2018

2

Genyen koupon pri

3

Ale nan Biwo Sant Opòtinite pou Nouvo Ameriken lokal ou a

4

Aplike, entèvyou e pase tès natiralizasyon

5

Vin apwouve e vin yon citwayen Ameriken!

6

Di nou kijan tout bagay ye, e pran yon apantaj suivan pou 15-minit

DEtAY

Biwo Eta New York la pou Nouvo Ameriken tre kontan yo ofri opòtinite inik sa a pou imigran ki kalifye pou citwaynete ki rete nan New York.  Koupon pri a ap ede moun ki abitye nan New York direkteman pou vin citwayen Ameriken e n’ap aprann ki efe citwayenete gen sou imigran, fanmi yo, e kominite yo.

 
NYS_Brand_ONA_3005C (1).png
robin-hood-foundation-logo-b-1yhigh_1_0.jpg
NYCT_logo_new BFM.jpg
 

patnè kominote

 

CUNY Citizenship Now!

Dominicanos USA

Arab American Association of NY

Asian American Federation/
Council of People’s Organization COPO

BronxWorks

Central American Refugee Center

Chinese-American Planning Council, Inc.

Flushing YMCA

Jericho Road Ministries

Korean Community Services of
Metropolitan New York, Inc.

Literacy Nassau, Inc.

Literacy Solutions NY, Inc.

Make the Road New York

 

Catholic Charities

Hispanic Federation

Mercy Center, Inc

Mohawk Valley Resource Center
for Refugees

NeighborsLink

Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights (NMCIR)

Northern Manhattan Improvement Corporation (NMCIR)

Opportunities for a Better Tomorrow

Queens Borough Public Library

Staten Island YMCA

U.S. Committee for Refugees and Immigrants

 
 

kontakte

Si you gen lot kesyon konsènan NaturalizeNY, ou kapab kontake Office for New Americans Opportunity Center (Biwo Sant Opotinite pou Nouvo Ameriken)  ki nan zon ou a, oswa ou kapab rele New Americans Hotline e asire’w ke ou mande konsenan “NaturalizeNY.”