Skip to content Skip to navigation

Haitian Creole

1Rejistre pou tirajoso koupon pri a pa, 28 jiyè, 2017

2


Genyen koupon pri

3


Ale nan Biwo Sant Opòtinite pou Nouvo Ameriken lokal ou a

4


Aplike, entèvyou e pase tès natiralizasyon

5


Vin apwouve e vin yon citwayen Ameriken!

6


Di nou kijan tout bagay ye, e pran yon apantaj suivan pou 15-minit

Èske ou ta renmen aprann plis?

Kiyes kapab aplike? 

Nenpòt moun ki gen yon US green card (yon legal rezidan pèmanan) ki kalifye pou citwayenite Ameriken, ki se yon residan nan Eta New York la, e ki resevwa yon sèten kantite revni kapab aplike. Pwogram sa te fòme pou sevi moun nan New York yo, ki vin fas a fas avek obstak ekonomic ki anpeche yo nan chemen pou vin citwayen nan. 

Èske sa vreman gratis pou mwen?

Wi, konpletman gratis.  Ou pa bezwen peye oken kob pou rejistre pou tirajoso a, e pa gen pri menm si se ou menm ki chawzi a. Anplis ke sa, kom yon residan eta New York la, ou kalifye pou kek sèvis legal imigrasyon ki gratis. Ou ka jwenn sèvis legal sa yo nan yon biwo New Americans (ONA) Opportunity Center. 

Ki kondisyon atache?

Si ou rejistre pou tirajoso a, w’ap bezwen disponib pou pran plizye ti apantaj konesènan eksperyans pa’w a. Osi, si ou genyen tirajoso a, ou ka selman resevwa koupon la si ou travay avek ONA Opportunity Center ki nan zon ou a, pou fini e soumet yon aplikasyon natiralizasyon.

Èske detay pèsonel mwen an ap gen sekirite?

Wi. Nenpòt enfòmasyon ke nou kolekte ap konfidansyel e nap anrejistre li avek sekirite.

Èske m kapab itilize kob sa pou kouvri lot pri imigrasyon, oswa peye pri imigrasyon yo pou yon manm fanmi mwen an?

No Pral lajan an dwe resevwa lajan sèlman yo kouvri pri pou peye pou k ap aplike pou sitwayènte ameriken pou pèp la ki kalifye ak genyen lotri an. Moun pa ka transfere lajan nan yon lòt manm nan fanmi an. Sepandan, manm fanmi ki kalifye ka endividyèlman enskri pou lotri a separeman.

Kisa kap rive si m’ genyen yon koupon?

Gayan yo ap notifye pa imel, teks oswa pa telefòn si yo genyen yon koupon. Chak gayan ap genyen 30 jou pou travay ak Sant Opòtinite ke yo asiye yo pou fikse yon randevou, ranpli aplikasyon yo, epi remet aplikasyon natiralizasyon yo. Tanpri sonje ke Sant Opòtinite an ap peye frè aplikasyon an pou chak gayan dirèkteman nan depatman sitwayènte ak Sèvis Imigrasyon Ameriken. Si yon gayan pa reklame koupon yo, travay ak Sant Opòtinite ke yo asiye yo an, oubyen remèt aplikasyon yo nan yon dèle 30 jou, li kab pèdi koupon li an.

Detay

Biwo Eta New York la pou Nouvo Ameriken tre kontan yo ofri opòtinite inik sa a pou imigran ki kalifye pou citwaynete ki rete nan New York.  Koupon pri a ap ede moun ki abitye nan New York direkteman pou vin citwayen Ameriken e n’ap aprann ki efe citwayenete gen sou imigran, fanmi yo, e kominite yo.

 

Office for New Americans

 

Kontakte

Si you gen lot kesyon konsènan NaturalizeNY, ou kapab kontake Office for New Americans Opportunity Center (Biwo Sant Opotinite pou Nouvo Ameriken)  ki nan zon ou a, oswa ou kapab rele New Americans Hotline e asire’w ke ou mande konsenan “NaturalizeNY.”